Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Συμβολαιογράφος, Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο

 

Με την υπογραφή δεσμευτικού εγγράφου από τον πωλητή ο αγοραστής του ακινήτου μπορεί να δώσει την εντολή στον Συμβολαιογράφο να προετοιμάσει το συμβόλαιο.

 

Με την ανάθεση της προετοιμασίας του συμβολαίου στο συμβολαιογράφο ο πωλητής του ακινήτου πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα

 

 • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) πωλητή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση από οικείο Δήμο ή Κοινότητα περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 • Αίτηση-πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι έχει τακτοποιηθεί φορολογικά η κληρονομιά ή η γονική παροχή ή η δωρεά, όταν ο τίτλος κτήσης του πωλητή είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά
 •  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας πωλητή από το ΙΚΑ, στις περιπτώσεις που απαιτείται
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από μηχανικό
 • Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών
 • Βεβαίωση μηχανικού περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 Ν. 4014/2011, σε περίπτωση που υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας για την περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης ημιυπαίθριου χώρου ή αλλαγή χρήσης
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφο Πολεοδομικής Άδειας, εφόσον η άδεια ανέγερσης του κτίσματος έχει εκδοθεί μετά την 14-3-1983
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, σε περίπτωση που ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (E.T.AK.) του έτους 2009, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ότι έχει καταβληθεί ο επιμεριστικά αναλογών φόρος για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο

 

Ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα

 

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητα ή έγκυρο Διαβατήριο.
 • Αποδείξεις πληρωμής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το ακίνητο που πρόκειται να αγοράσει. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο αγοραστής έχει υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμβολαίου ειδική δήλωση που του συντάσσει ο Συμβολαιογράφος, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • ΑΦΜ: Εάν πρόκειται για μη κάτοικο Ελλάδος θα πρέπει να έχει αιτηθεί ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ Κάτοικων Εξωτερικού στην Αθήνα.
 • Το τίμημα για την αγορά του ακινήτου συνήθως σε τραπεζική επιταγή. Ειδικά η τελευταία προϋπόθεση της άμεσης καταβολής του τιμήματος κατά την υπογραφή του συμβολαίου είναι για αρκετούς ξένους επενδυτές ασυνήθιστη αφού οι αντίστοιχες διαδικασίες στις χώρες τους, διεκπεραιώνονται συνήθως μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή με τη χρήση καταπιστευματικού λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται σε ξένους επενδύτες το άνοιγμα δικού τους τραπεζικού λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα στον οποίο γίνεται το έμβασμα του τιμήματος και μετέπειτα η έκδοσή τραπεζικής επιταγής για την εξόφληση του τιμήματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνιστάται ακόμα και σε μικρά τιμήματα για φορολογικούς λόγους αφού με αυτό το τρόπο αποδεικνύεται η εισαγωγή του χρηματικού ποσού στη χωρά.

 

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής του συμβολαίου και την έκδοση σχετικού αντιγράφου από το συμβολαιογράφο ο δικηγόρος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της μεταγραφής του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, εάν η περιοχή είναι στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Με την πράξη της μεταγραφής ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη και εκδίδεται σχετικό Πιστοποιητικό Μεταγραφής, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το συμβόλαιο αφού είναι απαραίτητο και για κάθε μελλοντική μεταβίβαση του ακινήτου.