Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα στην Ελλάδα

 

1. Φορολόγηση για το έτος 2013 (χρήση 2012)

 

Το έτος 2013 είναι η τελευταία χρονιά στην οποία θα ισχύσει η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα μαζί με τα λοιπά εισοδήματα και με βάση τη γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με αυτήν ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές

 

Κλίμακα υπολογισμού οικονομικού έτους 2013:

 

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου €

Σύνολο εισοδήματος €

Σύνολο

φόρου €

5.000,00 €

0%

0,00

5.000,00

0,00

7.000,00 €

10%

700,00

12.000,00

700,00

4.000,00 €

18%

720,00

16.000,00

1.420,00

10.000,00 €

25%

2.500,00

26.000,00

3.920,00

14.000,00 €

35%

4.900,00

40.000,00

8.820,00

20.000,00 €

38%

7.600,00

60.000,00

16.420,00

40.000,00 €

40%

16.000,00

100.000,00

32.420,00

Άνω 100.000 €

45%

 

 

 

 

2. Η φορολόγηση από το 2014 και έπειτα

 

Με το νέο φορολογικό νόμο τα εισοδήματα από ακίνητα περνούν πλέον σε αυτοτελή φορολόγηση με βάση την:

Κλίμακα υπολογισμού φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 (για ακίνητα):

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου €

Σύνολο εισοδήματος €

Σύνολο

φόρου €

12.000,00 €

10%

1.200,00

12.000,00

1.200,00

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

Συμπληρωματικός φόρος

 

Το ακαθάριστο ποσό που προκύπτει από ακίνητα υπόκειται σύμφωνα με το νέο νόμο και σε συμπληρωματικό φόρο. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 1,5 %. Ο συντελεστής είναι 3% σε περίπτωση που η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή σε περίπτωση που πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

 

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (για χρήσεις 2010 - 2014)

 

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2015 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.

 

4. Υποχρεώσεις αλλοδαπών και κατοίκων εξωτερικού

 

α) ΑΦΜ και Δήλωση φόρου Εισοδήματος

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα. Αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υπάγονται, είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στην αλλοδαπή και διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα από τα οποία να προκύπτει πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. ακίνητο, εκμίσθωση αγρών κλπ) υπόκεινται σε φόρο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. (ΠΟΛ 1145/31-5-2012)

Έτσι οι αλλοδαποί κάτοικοι εξωτερικού καταβάλλουν όλους τους φόρους κατοχής που περιγράφονται παραπάνω. Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι εάν εισπράττουν εισοδήματα από την εκμίσθωση του ακινήτου. Προσοχή: η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για την περιστασιακή, θερινή εκμίσθωση των ακινήτων ακόμα και όταν τα μισθώματα καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Από το 2013 οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται σε δήλωση φόρου εισοδήματος ακόμα και αν δεν έχουν εισοδήματα από το ακίνητο.  

 

β) Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται προκειμένου να πιστοποιήσει τον τόπο κατοικίας του φορολογουμένου, ούτως ώστε να καταστεί σαφές με ποιόν τρόπο θα γίνει η φορολόγηση. Για παράδειγμα, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Ο κάτοικος αλλοδαπής, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά από πηγές στην Ελλάδα.

Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όταν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 μέρες μέσα στο ίδιο έτος. Σε αυτήν την περίπτωση η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το οποίο να προκύπτει ότι διαμένει σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.