Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Η φορολόγηση της μεταπώλησης ακινήτων στην Ελλάδα

 

Με το Νέο Φορολογικό Νόμο Ν.4110/2013 επανεισήχθη ο λεγόμενος φόρος υπεράξιας ακινήτων. Σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι νέες διατάξεις επιβάλλεται πλέον φόρος και στις υπεραξίες που προκύπτουν από τη πώληση ακινήτων. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης του ακινήτου η οποία φορολογείται με συντελεστή 20% που εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση. Ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου στην αγορά και μεταπώλησή του γίνεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

 

Επισημαίνεται ότι ο φόρος αφορά ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία (πώληση, δωρεά, γονική παροχή) μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013 και για της υπεραξίες άνω των 25.000 € που θα δημιουργηθούν όταν αυτά τα ακίνητα μεταπωληθούν αργότερα. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή στα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 όποτε και αν αυτά πωληθούν.

Η υπεράξια του ακινήτου υπολογίζεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας :

 

Φόρος υπεραξίας ακινήτων

Έτη διακράτησης

Συντελεστής παλαιότητας

Από 1 έως 5

0,90

Πάνω από 5 έως 10

0,80

Πάνω από 10 έως 15

0,75

Πάνω από 15 έως 20

0,70

Πάνω από 20 έως 25

0,65

Πάνω από 25

0,60


Στον φόρο υπεραξίας δεν υπόκεινται:

  • Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων.
  • Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, πάγιου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου.
  • Το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί για διάστημα    τουλάχιστον 5 ετών. Η εξαίρεση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας μεταβίβασης εντός της πενταετίας.
  • Mεταβιβάσεις ακινήτων από μη επαχθή αιτία οι οποίες εξακολουθούν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας   Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.