Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων

Η φορολόγηση της κατοχής ακινήτων στην Ελλάδα

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του φορολογείται για την ακίνητη περιουσία που διατηρεί στην Ελλάδα. Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά μόνον στους φόρους που σχετίζονται αποκλειστικά με την κατοχή του ακινήτου και όχι με τα εισοδήματα από τυχόν αξιοποίηση του, στα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην παράγραφο Ε.ΙV. που αναφέρεται στη φορολόγηση των εισοδηματιών από ακίνητα.

 

1. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)

Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π) σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα. Η ίδια κλίμακα ισχύει για γονικές παροχές και δωρεές:

 

Κλιμάκια

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο Ακίνητης Περιουσίας*

Σύνολο Φόρου

200.000 €

0

0

200.000 €

0

300.000 €

0,2%

600,00

500.000 €

600,00

100.000 €

0,3%

300,00

600.000 €

900.00

100.000 €

0,6%

600,00

700.000 €

1500,00

100.000 €

0,9 %

900,00

800.000 €

2400,00

 

Υπερβάλλον

1%

 

 

 

 

2. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) επιβλήθηκε το 2011 για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος για την άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται έκτοτε στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων και κυμαίνεται από 3 έως 16 ευρώ το τ.μ. προσαυξανόμενα ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου.

 

Τιμή ζώνης τέλους (ευρώ/τ.μ.)

Συντελεστής

μέχρι 500 ευρώ

3

501 - 1.000 ευρώ

4

1.001 -1.500 ευρώ

5

1.501 -2.000 ευρώ

6

2.001 - 2.500 ευρώ

8

2.501 - 3.000 ευρώ

10

3.001 - 4.000 ευρώ

12

4.001 - 5.000 ευρώ

14

άνω των 5.001 ευρώ

16

 

3. Δημοτικοί Φόροι και Τέλη

Πέρα από τους παραπάνω φόρους, επιβάλλονται με βάση την αντικειμενική αξία και τα τετραγωνικά μέτρα και τρεις άλλοι φόροι/τέλη υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στους οποίους βρίσκεται το ακίνητο. Η συνολική ετήσια επιβάρυνση από τους φόρους αυτούς κυμαίνεται από 0,2 – 0,8 % της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και εισπράττεται μαζί με τον λογαριασμό της ΔΕΗ.  

 

4. Φόρος επί των φόρων κατοχής

Όλοι οι παραπάνω φόροι και τέλη που συνολικά αποτελούν μια επιβάρυνση της τάξεως από 1% έως 3% της αντικειμενικής αξίας δεν εκπίπτουν ως έξοδα από το εισόδημα του φορολογούμενου. Με άλλα λόγια τα ποσά που ο φορολογούμενος καταβάλλει για να εξοφλήσει τους παραπάνω φόρους κατοχής θεωρούνται από το Ελληνικό Δημόσιο εισόδημα και ως εκ τούτου επαναφορολογούνται με φόρο εισοδήματος και τέλος αλληλεγγύης. Έτσι, μία οικογένεια με εισόδημα από μισθωτή εργασία 30.000 € που έχει στη κατοχή της ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 300.000 € θα δαπανήσει για τους παραπάνω φόρους κατοχής περίπου 4.000 το χρόνο, θα κληθεί επιπρόσθετα να καταβάλλει φόρο εισοδήματος για αυτές τις 4.000 με συντελεστή 25% = 1.000 και τέλος αλληλεγγύης 3 % = 120 €, συνολικά δηλαδή: 5.120 € για το ακίνητο στο οποίο διαμένει η οικογένεια.